รายละเอียดวีดีโอ

โครงงานอัมเบลรูม
หมวดหลัก : IS สตรีวัดระฆัง

เนื้อหา

โครงงานอัมเบลรูม  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6   มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น